úvod

Sviatosť manželstva

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

 Ako  treba  postupovať?

1.      Nahlásiť na farskom úrade termín, čas a miesto (kostol) uskutočnenia sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, miesto, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu (nie telefonicky) na farskom úrade.

2.      V dohodnutom čase  napísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade.
K tomu budete potrebovať  tieto doklady:

- Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.

- V prípade, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, ktorú  vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka).

- Občianske preukazy (prekopírovať občianske preukazy – obojstranne).

- Údaje o vašich svedkoch  (prekopírovať ich občianske preukazy – obojstranne).

- Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.

- Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.

- Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.

- Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa dohodneme na termíne spísania zápisnice.

3.     Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. U nás je to 4 stretnutia (cca 1 hod. týždenne). Preto sa treba nahlásiť najmenej 3 mesiace pred sobášom, nakoľko vám nemusia všetky termíny vyhovovať.

4.      V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste jeho meno najneskôr týždeň pred sobášom na farskom úrade.

 

POZOR ! ! !

V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžeme vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.


—–

MANŽELSTVO – je to stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi, vo východnej Cirkvi ju vysluhuje kňaz. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.

Kto môže uzavrieť manželstvo

Pokrstený a slobodný muž a žena. Slobodný znamená bez donútenia, ale zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve. Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu a z iných príčin.

Účinky sviatosti manželstva

 1. Trvalý zväzok
 2. Milosť, ktorá manželov posilňuje v nerozlučnosti manželstva, prekonávaní prekážok, zdokonaľuje lásku

 

Prekážky pri uzatváraní manželstva

Manželstvo môže uzavrieť len osoba právne spôsobilá. Prekážky môžu byť rôzne. Pri ohláškach novomanželov v kostole, sú veriaci vyzvaní k tomu, aby ohlásili na farskom úrade, ak vedia nejakej o cirkevno-právnej prekážke tých, ktorí majú vstúpiť do manželstva. Od prekážok môže dišpenzovať biskup. Dišpenzovať, teda oslobodiť od prekážky a udeliť tým povolenie. Od niektorých prekážok môže dišpenzovať len pápež. Napríklad od prekážky posvätného rádu alebo sľubu čistoty. Sú prekážky, ktoré sa nikdy nedišpenzujú, sem patrí napríklad to, ak by chcel manželstvo uzavrieť niekto z pokrvného príbuzenstva v tzv. priamej línii a v druhom stupni bočnej línie. Celkovo existuje 12 kanonických prekážok.  Niektoré sú božského (zaväzujú všetkých) a niektoré cirkevného práva (zaväzujú iba katolíkov). Nájdete ich v Kódexe kanonického práva, kánony 1083-1094:

 1. Uzavrieť manželstvo nemôže žena pred dovŕšením 14.roku a muž pred dovŕšením 16.roku.
 2. Ďalšou prekážkou je trvalá  impotencia, nie dočasná. Neplodnosť nie je prekážkou.
 3. Ak už niekto uzatvoril manželstvo predtým, aj keby to bol štátny, civilný sobáš.
 4. Posvätný rád
 5. Sľub čistoty
 6. Rozdielné náboženstvo – ak je jeden katolík a druhý nekatolík
 7. Manželstvo nesmie uzavrieť niekto, čo manželského partnera zavraždí preto, aby mohol uzavrieť druhé manželstvo s inou osobou.
 8. Ďalšou prekážkou je zadržiavanie osoby proti jej vôli s cieľom uzavrieť manželstvo.
 9. Pokrvné príbuzenstvo je prekážkou k uzavretiu manželstva. Existuje priama (otec s dcérou, vnučkou atď.) a bočná línia (bratanec, sesternica, brat, sestra a pod.)
 10. Švagrovstvo
 11. Mravopočestnosť – ak po neplatnom manželstve nasleduje spolužitie podobné ako pri švagrovstve.
 12. Manželstvo s adoptovanou osobou. Nastáva zákonné príbuzenstvo, aj keď nie pokrvné.